Rechter schort werkzaamheden viaduct Hoog Burel (A1) op!

Rechter schort werkzaamheden viaduct Hoog Burel (A1) op!

Verkeersbesluiten moet je zorgvuldig nemen, daar is iedereen het wel over eens. Kanaal-Zuid is een voorbeeld wat er mis kan gaan door een overhaast verkeersbesluit. De bezwarencommissie gaf aan dat in die situatie het besluit niet goed was onderbouwd waardoor de wethouder de ingestelde verkeers¬maatregelen terug moest draaien. Ook rondom de afsluiting van de weg naar Radio Kootwijk was veel te doen. WijApeldoorn stelde in het najaar van 2021 vragen over deze afsluiting, en diende hier in de raadsvergadering op 23 december 2021 ook een motie over in.

Wat is er aan de hand?
Begin november 2021 nam de gemeente Apeldoorn een verkeersbesluit voor het afsluiten van viaduct Hoog Burel over de A1. Bij het nalezen van het besluit bleek dat aantal dingen nog niet waren geregeld zo was men bijvoorbeeld nog bezig was om gesprekken met bewoners af te ronden. Ook waren de hulproutes nog niet zeker gesteld en de veiligheidsanalyses nog niet gereed. Er werden bezwaren door belanghebbenden ingediend en als fractie hebben we vragen gesteld. De gemeente gaf aan dat de ingediende bezwaren geen opschortende werking zouden hebben. De fracties WijApeldoorn en GB Apeldoorn dienden op 23 december een motie vreemd in om de werkzaamheden op te schorten totdat de bezwaren door de bezwarencommissie beoordeeld waren. Hiervoor was helaas weinig steun in de gemeenteraad. Vier groepen belanghebbenden hebben de rechter vorige week gevraagd om een voorlopige voorziening. Tijdens de zitting vroeg de rechter aan de gemeente en RWS of men er mee akkoord kon gaan om geen onomkeerbare werkzaamheden te doen totdat de rechter uitspraak had gedaan. Dat werd in de rechtbank door partijen toegezegd. Helaas vonden deze week wel werkzaamheden plaats. Grond werd al afgeschraapt en pas nadat de bewoners hierover bezwaar maakten bij de gemeente is er actie ondernomen.

(artikel gaat onder de foto verder)

De rechter doet uitspraak, het werk stopt nu!
De rechter heeft het dossier goed behandeld. Op 13 januari heeft de rechter bepaald dat de afsluiting van het viaduct opgeschort wordt tot 6 weken na de behandeling van de ingediende bezwaren. De rechter is van mening dat de gemeente niet zonder een gedegen motivatie kan bepalen of iemand wel of geen belanghebbende is en zonder behandeling niet mag stellen dat een bezwaar geen kans van slagen heeft. Ook is de rechter van mening dat de gemeente onvoldoende heeft uitgezocht of er geen verdere ecologische onderzoeken gedaan moeten worden, waardoor niet bepaald kan worden of hier geen aanvullende omgevingsvergunning voor hoeft te worden aangevraagd. De gehele voorlopige uitslag is openbaar en kan hier worden gelezen.

“De voorzieningenrechter vindt dat de gemeente zich iets te gemakkelijk heeft afgemaakt van haar verplichtingen bij het nemen van het verkeersbesluit voor de weg Hoog Buurlo richting Radio Kootwijk.”

Gevolgen voor de gemeente en Rijkswaterstaat
Het nemen van een onzorgvuldig besluit heeft grote gevolgen. De aannemer stond al klaar met alle apparatuur en was zelfs – in strijd met de afspraken – al begonnen met de werkzaamheden. Nu worden de werkzaamheden opgeschort voor langere tijd. De aangevraagde afsluiting van de A1 zal opnieuw aangevraagd moeten worden. Maar dat kan pas 6 weken nadat de bezwaren behandeld zijn en dan geldt dat een afsluiting van een snelweg meerdere maanden voorafgaand aan de werkzaamheden moet worden aangevraagd. Het gehele project zal al snel een half jaar vertraging oplopen en wellicht moet hetgeen al afgeschraapte was nu tijdelijk provisorisch hersteld worden. Een langere uitloop is niet uitgesloten als blijkt dat er verdere veiligheids-, bereikbaarheids- of ecologische maatregelen moeten worden genomen. Wellicht was een noodbrug goedkoper geweest dan de kosten die de vertraging nu met zich meebrengt.


WijApeldoorn en GB Apeldoorn hebben hier meerdere keren aandacht voor gevraagd. Gelukkig heeft de rechter besloten dat zorgvuldigheid bij een verkeersbesluit van het hoogste belang is. Iets wat wij van harte onderschrijven. Wij blijven dit onderwerp volgen en zullen ons ook politiek hard maken voor een juiste afhandeling.

Zie ook het artikel in De Stentor.